Tibor Valuch

Tibor Valuch
Download CV Research Chair (MTA TK PTI)
Research Interests

• Political behaviour and the culture of deportment in the contemporary Hungary
• The changes of the local policy and society from the change of regime till nowdays
• The contemporary of the Hungarian society and civilization

Selected Publications

Selected List of Publications

I. Monographs

1./ The Sunset of the traditional World Working papers on Sociography 68 pages Budapest, National Centre of Education, 1988

2./ Requiem for the Peasantry

Határ publications 160 pages

Debrecen, KLTE, 1988

3./ “Fieftysixs”

Cívis books, Debrecen, 1996.

4./ A Cultural History of Hungary (Co-author, Hungarian and English version) Osiris publishers, Budapest, 1998. (other editions: 1999, 2001, 2003, 2005)

5./ The Social History of Hungary in the Second Half of the 20th Century. Budapest: Osiris, 2001. 392 pp. (other editions: 2002. 2003, 2005)

6./Chapters entitled ‘The Transformation of the Hungarian Economy, 1944–1956’, ‘Hungarian Society between 1945 and 1956’, ‘Daily Life in Hungary in 1944–1956’ and ‘Culture and Education 1944–1956’. In: Magyarország a jelenkorban II. Magyarország története 1944-1956 (Hungary in the Present Period II. The History of Hungary 1944–1956). CD—ROM. Budapest: 1956 Institute, 2001.

7./ A lódentől a miniszoknyáig. A XX. század második felének magyarországi öltözködéstörténete (From loden coat to miniskirt. History of Hungarian dress in the second half of the 20th century) Budapest: 1956-os Intézet/Corvina Kiadó, 2004, 166 pp.

8./ A hétköznapi élet Kádár János korában (‘Daily life in the Kádár period’). Budapest: Corvina Kiadó, 2006. (other editions: 2007, 2008, 2010, 2013)

9./  Tibor Valuch: Metszetek. Válogatott tanulmányok [Cross-sections. Selected studies] Budapest, Argumentum – 1956-os Intézet, 2006, 270 pp.

10./ With Gábor Gyáni and György Kövér: Social history of Hungary from the Reform Era to the end of the Twentieth Century. Budapest/New York: Atlanti Kiadó Társulat, 2004, 771 pp.

11./ With György Gyarmati: Hungary under Soviet domination 1944-1989. Budapest-New York, ARP Publishers Ltd., 2009. 654 pp.

12./ Tibor Valuch: Hungarian every days. Everyday life in Hungary from the WWII to the end of the twentieth Century. Budapest, Napvilág Publisher Ltd. 2013. 348 pp. (other edition: 2014)

Editor/ Coeditor:

1./ Imre Csécsy: Radicalism and Democracy (Selected writings) Aetas books, Szeged, 1988

2./ Imre Kovács: Ethnicity, Radicalism, Democracy (Selected writings) Századvég-Gondolat-Nyilvánosság Klub publishers

Budapest, 1992

3./ Ferenc Donáth: From the Front of March to Monor (Essays, sketches, reminiscences) Századvég-MTA Közgazdaságtudományi Intézet publishers Budapest, 1992.

4./ Documents of the 1956 Revolution from Hajdú-Bihar County Hajdú-Bihar research group of the Institute for the History of 1956 (with István Gazdag and Filep Tibor) Debrecen, 1993.

5./ Rusztem Vámbéry: Celestial Pilvax (Selected writings) Századvég-Nyilvánosság Klub publishers, Budapest, 1994

6./ Power and Society in 20th century Hungarian History Osiris-Institute for the History of 1956 Revolution publishers Budapest, 1995

7./ Edited with Levente Püski: Mérlegen a XX. századi magyar történelem—értelmezések és értékelések [Weighing 20th-Century Hungarian History—Interpretations and Assessments]. Contemporary History Workshop III. Budapest: 1956 Institute, and Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszék [Debrecen University Institute of History, Modern and Contemporary Hungarian History Department]. 538 pp.

8./ Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig (Reader of Hungarian social history from 1944 to the present day). Budapest: Argumentum, 2004, 1095 pp.

9./ With Ildikó Simonovics: Öltöztessük fel az országot! Divat és öltözködés a szocializmusban (Dress the country! Fashion and dress under socialism). Budapest: Argumentum/BTM/1956-os Intézet, 2009. 214 pp.

 

Selected Studies from the last 10 years:

1./Változó idők—változó szokások. A tevékenységszerkezet, a jövedelem és a fogyasztás átalakulása a magyar falvakban a kollektivizálás időszakában (Changing times—changing habits. Activity structure, income and consumption change in Hungarian villages in the collectivization period). In: Ormos, Mária, ed., Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára (Hungarian seasons. Studies for the 90th birthday of Domokos Kosáry). Budapest: Osiris, 2003, 311–22.

2./Értelmiség, politika, kultúra a Kádár-korszakban (Intelligentsia, politics, culture in the

Kádár period). In: Vonyó, József, ed., Társadalom és kultúra Magyarországon a 19-20. században. Tanulmányok (Society and culture in Hungary in the 19th and 20th cc. Studies). [Pécs:] Pannónia Könyvek/Magyar Történelmi Társulat, n. d. [2003].

3./A történeti parasztság változásai az 1960-as években (Changes in the historical peasantry in the 1960s). Századvég 1:3–31, 2003.

4./‘Községünkben nagy előrehaladást értünk el a szocializmus építése terén’—A történeti parasztság és az életmód változásai Magyarországon a hatvanas években (‘Our village has made a big advance in building socialism’—The historical peasantry and way-of-life changes in Hungary in the 1960s). In. Rainer, János M., ed., Múlt századi hétköznapok, Budapest: 1956-os Intézet, 2003 129–76, 2003.

5./A bőséges ínségtől az ínséges bőségig - a fogyasztás változásai Magyarországon az 1956 utáni évtizedekben (From plentiful destitution to destitute plenty—changes in consumption in Hungary in the decades after 1956). In: Rainer, János M., and Éva Standeisky, eds, Magyarország a jelenkorban. Évkönyv X. 2003, Budapest: 1956-os Intézet, 2003, 51–78, 2003.

6./A hosszú háztól a kockaházig. A lakásviszonyok változásai a magyar falvakban a hatvanas években (From the long house to the square house. Changes in housing conditions in Hungarian villages in the 1960s). In: János M. Rainer, ed., „Hatvanas évek” Magyarországon. Tanulmányok (The Sixties in Hungary. Studies). Budapest: 1956-os Intézet, 2004, 386–408.

7./„A közellátás helyzete az utóbbi időben romlott.” Az élelmiszer-ellátás és a táplálkozás néhány jellegzetessége Magyarországon az 1950-es években. (‘The public-supply situation has deteriorated in recent years.’ Some features of food supply and nutrition in Hungary in the 1950s). In: János M. Rainer and Éva Standeisky, eds, Évkönyv XII. 2004. Magyarország a jelenkorban (Yearbook XII. Hungary in the present period). Budapest: 1956-os Intézet, 2004, 232–44.

8./From long house to square. Changing village living conditions in Sixties Hungary. In. György Péter and János M. Rainer ed. : Muddling Trough in the long 1960s. Ideas and everyday life in high politics and the lower classes of communist Hungary. Trondheim, 2005. The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution and Program on East European Culture and Societies.

9./Cukros-zsíros kenyér és borjúbécsi - az élelmiszerfogyasztási és táplálkozási szokások változásai (‘Bread and sugar/lard and veal scallops-changes in food consumption and nutrition’). Műhely 2005:1, pp. 57–63.

10./Sorsok és pályák - az '56-osok életútvizsgálatának néhány tanulsága (Destinies and careers-some lessons of the life-path examination of 56-ers). In: Pál, Lajos, and Ignác Romsics, eds. 1956 okai, jelentősége és következményei (Causes, significance and consequences of 1956). Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 2006, 251-266.

11./A nemzeti azonosságtudat néhány sajátossága Magyarországon 1945 után (Some characteristics of the national sense of identity in Hungary after 1945). In: Sutaj, Stefan, and László Szarka, eds: Regionális és nemzeti identitás formák a 18-20. századi magyar és szlovák történelemben (Regional and national forms of identity in 18th-20th century Hungarian and Slovak history). Eperjes: Universum Kiadó, 2007, 134-142.

12./Rántott leves, cukros-zsíros kenyér és borjúbécsi (Brown soup, bread and sugar and dripping, and veal scallop). In: Hudi, József, ed.: A fogyasztás társadalomtörténete. Rendi társadalom-polgári társadalom 19. (Social history of consumption. Feudal society-civil society 19) Pápa/Budapest: Hajnal István Kör/Pápai Reformátusgyűjtemények, 2007, 293-308.

13./A hétköznapi élet Magyarországon a XX. század második felében (Everyday life in Hungary in second half of the 20th century). In: Majtényi, György, and Csaba Szabó, ed.: Rendszerváltás és Kádár-korszak (System change and Kádár period). Budapest: ÁBSZTL/Kossuth Kiadó, 2008, 429-440.

14./Csepel bicikli, Caeser konyak, Symphonia, Trapper farmer. A fogyasztás és a fogyasztói magatartás változásai a szocialista korszakban (Csepel bikes, Caeser brandy, Trapper jeans. Changes in consumption and consumer behaviour in the socialist period). Múltunk 2008:3, 40-59.

15./"Kéz-kezet mos"-szocialista összeköttetések a Kádár-korszakban (Helping hands. Socialist connections in the Kádár period). Bárka 2008:6, 76-81.

16./A városi öltözködés változásai Magyarországon 1948-2000 (Changes in urban dress in Hungary 1948-2000). In: Öltöztessük..., pp. 99-129.

17./Hétköznapok a hatvanas évek Budapestjén (Everydays in the 1960s in Budapest). In: István Feitl, ed.: Budapest az 1960-as években (Budapest in the 1960s). Budapest: Napvilág, 2009, pp. 171-188.

18./Család, háztartás, a női tevékenységszerkezet és szerepfelfogás változásai 1945 után (Changes in family, household, and female activity structure and role after 1945). RubiconlinePlusz, 2009:4.  www.rubicon.hu.

19./"Mosdunk, fürdünk, fogat mosunk...."A tisztálkodási és a testápolási szokások változásainak néhány jellegzetessége 1945 után ("We wash, we bathe, we brush our teeth...." Some aspects of washing and bodily hygiene habits after 1945. In: Katalin Juhász, ed.: Tiszta sorok-tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról (Clean lines-studies on cleanliness and washing). Budapest: L'Harmattan, 2009, 174-181.

20./Enni és lakni is kellene... A nagyüzemi munkásság életkörülményeinek néhány sajátossága Ózdon a II. világháborút követő évtizedekben (You have to eat and live.... Some aspects of the living conditions of workers in large-scale industry in Ózd in the decades after World War II). In: Évkönyv XVI, pp. 75-114. 2010

21./Urban Dress in Hungary, 1948 to 2000. In. Djurdja Bartlett (ed.) Encyclopedia of World Dress and Fashion. Volume 9. East Europe, Russia and the Caucasus New York, 2010. Berg Publishers Ltd. pp. 183-189.

22./A Social History of Twentieth-Century Europa by Béla Tomka HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW 2012/3-4.:(3-4.) pp. 475-480. (2013)

23./A társadalmi rétegződés és a társadalomszerkezet változásainak néhány jellegzetessége a rendszerváltás Magyarországán (The changes of social stratification and social structure in Hungary after change regime) AETAS - TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 4:(2013/4) pp. 101-119. (2013)

24./Social transformation and changes in daily life in Hungary, during the period of the change of system METSZETEK, 2014/1. pp. 205-214.  www.metszetek.unideb.hu

25./Soziale Veränderung in der ungarischen und österreichischen Gesellschaft der K(reisky) und K(ádár) Ära und danach/Social changes int he Hungarian and Austrian Society in Kreisky and Kádár period and after In: Szabó Csaba (ed.) Österreich und Ungarn im 20. Jahrhundert. Bécs: Collegium Hungaricum, 2014. pp. 47-59.

Number of publications:

Monograph: 11 Monograph Co-author: 4 Edited books: 15 Papers: 184

Citations: 474

List of publications on WEB: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10009880

 

Research Projects

Education and Research:

The Social History of Hungary after Second World War period

 

The Cultural History of Hungary after Second World War period

 

The History of everyday life in the contemporary Hungary

 

The Contemporary European Social History

The Labour History

 

The Social History of Consumption in the modern Age Europe

 

Main research projects in the latest 10 years

 

2003-2006 – Social history of Hungarian everyday life in the second half of twentieth Century 2006-2012 – Social history of contemporary Hungarian consumption

 

2007-2010 – Jazz in the Eastern Europe after WWII. Volkswagen Stiftung – Freie Universität, Berlin 2008- Life hi(story) and social stratification of Hungarian industrial workers

 

2012-2013 HURO-Rural Youth jobs Project

 

2013-  Social history of consumption in Central Europe after WWII from comparative point of view