Álláspályázat tudományos munkatárs munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

 Főigazgatója pályázatot hirdet

tudományos munkatársi közalkalmazotti munkakör betöltésére

a Politikatudományi Intézetébe

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Kormányzás és Közpolitika osztályon az osztályvezető irányításával;

 • részvétel a tudományos osztályon zajló politikai gazdaságtani és közpolitikai kutatásokban,
 • részvétel a tudományos osztály, az Intézet és a Kutatóközpont egyéb tevékenységeiben,
 • részvétel tudományos publikációk elkészítésében.

 

Kutatási téma: Az EU tagság közpolitikai hatásai a keleti tagállamokban

A tudományos munkatárs részt vesz az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Kormányzás és Közpolitika Osztályon folyó politikai gazdaságtani, közpolitikai és kvantitatív kutatásmódszertani kutatásaiban, kiemelten az EU tagság közpolitikai hatásait a kelet-európai tagállamokban vizsgáló összehasonlító kutatásban. Feladata a fenti témakör nemzetközi kutatásaihoz kapcsolódó elméleti és empirikus munkákban való közreműködés. A pozíció ideális jelöltje magas szintű kvantitatív módszertani alapokkal rendelkezik, továbbá kész arra, hogy kutatása során az intézetünk támogatásával továbbfejlessze tudását a számítógépes társadalomtudomány eszközeinek alkalmazásában. A pozíció ideje alatt a tudományos munkatárs hozzájárul a politikai gazdaságtani és közpolitikai kutatások eredményeinek hazai és nemzetközi propagálásához.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:    

 • egyetemi végzettség;
 • doktori fokozat (PhD) politikatudományi, nemzetközi kapcsolatok, közgazdálkodás és közpolitika vagy nemzetközi gazdálkodás tudományágak valamelyikében;
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kutatási tapasztalat az EU vagy a kelet-európai tagállamok politikai gazdaságtana témakörben
 • magas szintű statisztikai ismeretek (R, Stata, SPSS);
 • nemzetközi (impakt faktoros) folyóiratban megjelent publikáció

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Egy 2 oldalas (max. 1200 szó) kutatási terv egy lehetséges összehasonlító politikai gazdaságtani vagy közpolitikai kutatásról a kelet-európai tagállamokra vonatkozóan, amely kitér a kutatási kérdésre, hipotézisekre, a vizsgálat módszereire, illetve a téma elméleti hátterére;
 • Szakmai önéletrajz és publikációs jegyzék;
 • A pályázó legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációjának elektronikus példánya
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • Nyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 • Beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dicsőné Nagy Judit részére a pti@tk.mta.hu e-mail címre

Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: KKO/PTI/2019.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli meghallgatás várható időpontja: 2019. július 24-26. között. A pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         MTA TK honlap - 2019. július 8.

•         MTA Titkárság honlapja - 2019. július 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon. Indokolt esetben az illetményen felül kiegészítő juttatás adható. A munkakör 2019. augusztus 1-től tölthető be megegyezés szerint teljes vagy részmunkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően 1 évvel meghosszabbítható. Kérjük az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: KKO/PTI/2019. A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást Medve-Bálint Gergő ad az alábbi e-mail címen keresztül: Medve-Balint.Gergo@tk.mta.hu