Fiatal kutatói álláspályázat

Fiatal kutatói álláspályázat

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére a Politikatudományi intézetébe.

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Politikai Viselkedés osztályon az osztályvezető irányításával;

 • a kutatáshoz kapcsolódó kutatói feladatok (szakirodalom feltárása, adatgyűjtés, adatelemzés) végzése,
 • részvétel a tudományos osztály, az Intézet és a Kutatóközpont egyéb tevékenységeiben,
 • részvétel tudományos publikációk elkészítésében.

 

 

Kutatási téma: Érzelmek a politikatudományban

A fiatal kutató részt vesz a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetben folyó politikatudomány és érzelmek témakör kutatásában. Feladata az érzelemkutatások nemzetközi vizsgálataihoz csatlakozó elméleti és empirikus munkákban való közreműködés. Az alábbi vizsgálati irányok iránt érdeklődők jelentkezését várjuk: az érzelmek és a politikai kommunikáció deszakralizálódása (incivility and outrage discourses in politics); érzelmek hatása a pártpreferenciára és a választási részvételre (emotions and party preference/voter turnout); érzelmek kifejezése és azok stratégiai használata a politikában (expressivity and using emotions strategically in politics). A pozíció ideális jelöltje megbízható kvalitatív és kvantitatív módszertani alapokkal rendelkezik, elsősorban a tartalomelemzés területén, és kész arra, hogy kutatása során az intézetünk támogatásával továbbfejlessze tudását a számítógépes társadalomtudomány eszközeinek alkalmazására. Mivel az érzelemkutatásban nagy szerepe van interdiszciplináris megközelítésnek, a fiatal kutatótól nyitottságot kérünk a szociológia, politológia és a pszichológia határterületeinek feltérképezésére. A pozíció ideje alatt a fiatal kutató hozzájárul a politikatudományi érzelemkutatás adatalapú eredményeinek hazai és nemzetközi propagálásához.

 

Pályázati feltételek:                      

 • egyetemi végzettség: politikatudományi, szociológiai, pszichológiai vagy bölcsész szakon;  
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

 

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az esélyharmonizációs keretprogram értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

Előnyt élveznek:

 • politikatudományi végzettséggel vagy kutatói tapasztalattal rendelkezők;
 • érzelemkutatásban kutatói tapasztalattal rendelkezők;
 • magas szintű statisztikai ismerettel rendelkezők.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy 2-4 oldalas kutatási tervet egy lehetséges érzelemkutatási vizsgálatról, amely kitér a kutatási kérdésre, hipotézisekre, a vizsgálat módszereire, illetve a téma elméleti hátterére;
 • A pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • A pályázó legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációja vagy tudományos dolgozata (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye:

Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet.

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. február 5.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Dicsőné Nagy Judit részére a pti@tk.mta.hu, e- mail címre.

Kérjük az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató/PTI/2020

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. február 12.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli meghallgatás várható időpontja: 2020. február 11.

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók, indokolt esetben kiegészítő juttatás adható.

A munkakör az ELKH Elnökének jóváhagyása után, várhatóan 2020. március 1-től tölthető be teljes munkaidőben a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően 1 + 2 évvel meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Szabó Gabriella tudományos osztályvezető az alábbi e-mail címen keresztül: szabo.gabriella@tk.mta.hu