Fiatal kutatói állás pályázat

Fiatal kutatói állás pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Főigazgatója pályázatot hirdet

fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

a TK Politikatudományi Intézetébe

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése a Kormányzás és Közpolitika Osztályon az osztályvezető irányításával;

 • a kutatáshoz kapcsolódó kutatói feladatok (szakirodalom feltárása, adatgyűjtés, adatelemzés) végzése,
 • részvétel a tudományos osztály, az Intézet és a Kutatóközpont egyéb tevékenységeiben,
 • részvétel tudományos publikációk elkészítésében.

 

Kutatási téma: Trasznacionális fejlesztési rezsimek Kelet-Közép-Európában

A fiatal kutató a „Transznacionális fejlesztési rezsimek” című, a TK Inkubátor alapja által támogatott politikai gazdaságtani kutatási programba kapcsolódik be. A kutatás az EU keleti perifériáján kialakult transznacionális fejlesztési rezsimeket (TFR) vizsgálja, melyek olyan hazai és külföldi piaci és nempiaci szereplők interakciói révén létrejövő fejlesztési intézményrendszerek, amelyek a nemzetgazdaság globális értékláncokba való betagozódását mozdítják elő. Ennek értelmében a TFR-be tartozik többek között az iparpolitika, a regionális politika, a befektetés ösztönzés, a vállalkozásfejlesztés, az innovációs politika, valamint az oktatás és képzés is. Habár a TFR-ek létrejöttét és részben a finanszírozási forrásait is külső, azaz EU-s keretek határozzák meg, a működés módja a hazai politikai vezetés stratégiai döntésein múlik. A TFR tehát új fogalmi keretet teremt a kelet-közép-európai országok politikai-gazdasági rendszereinek vizsgálatához és az államot, mint aktív fejlesztéspolitikai szereplőt helyezi középpontba. E tekintetben szakít az eddig a közép-kelet-európai térség kapcsán bevettnek számító függő piacgazdasági megközelítésekkel, mely szerint az európai integráció és a külföldi beruházók befolyása szinte jelentéktelenné szűkítette ezeknek az államoknak a fejlesztéspolitikai mozgásterét. A kutatás a TFR-ek kialakulását, működését, változását, valamint a gazdasági felzárkózásra gyakorolt hatását ágazati és területi (regionális) szinten is vizsgálja. A fiatal kutató ehhez a kutatómunkához járul hozzá a vonatkozó szakirodalom feldolgozásával, adatgyűjtéssel, empirikus (főként kvantitatív) elemzések végzésével, valamint önállóan és társszerzőkkel közösen készített publikációkkal.

Pályázati feltételek:                      

 • egyetemi végzettség: politikatudományi, nemzetközi kapcsolatok, közgazdálkodás és közpolitika, alkalmazott közgazdaságtan vagy nemzetközi gazdálkodás szakon; 
 • folyamatban lévő politikai gazdaságtani, politikatudományi, nemzetközi kapcsolatok vagy közpolitikai doktori tanulmányok  
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

 

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 35 év azzal, hogy a fiatal kutatói álláshelyen történő foglalkoztatást a pályázó 35. életévének betöltése előtt meg kell kezdeni.

A 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

Az álláshelyekre pályázhatnak újonnan végzett diplomások vagy olyan foglalkoztatottak, akiknek a jogviszonya legkésőbb a foglalkoztatás tervezett időpontjáig megszűnik.

Előnyt jelent:

 • magas szintű statisztikai ismeretek (R, Stata, SPSS, Eviews)
 • nemzetközi kutatási projektben szerzett kutatói tapasztalat;
 • nemzetközi folyóiratban vagy vezető nemzetközi kiadónál megjelent, a témakiíráshoz kapcsolódó publikáció.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy max. 2000 szavas (3-4 oldal) kutatási tervet egy lehetséges, a kelet-közép-európai fejlesztési rezsimek témájához kapcsolódó kutatásról, amely kitér a kutatási kérdésre, hipotézisekre, a vizsgálat módszereire, illetve a téma elméleti hátterére;
 • A pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • A pályázó legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációja vagy tudományos dolgozata (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárás magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályainak tájékoztatója, megismerhető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet.

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. július 7.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a D.Nagy.Judit@tk.mta.hu e- mail címre.

Kérjük az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató/2020/PTI

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. július 17.

A pályázat elbírálásnak módja:

Az elbírálás a beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak az  interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A meghallgatás várható időpontja: 2020. július 10.  A szóbeli elbeszélgetés megtartására - a SARS-CoV-2 okozta járványra tekintettel -internetes alkalmazáson keresztül is sor kerülhet.

A fiatal kutató jogállására, foglalkoztatására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben, valamint a 7/2019. számú, az ELKH elnöke által kiadott határozatban előírt rendelkezések az irányadók.

Indokolt esetben kiegészítő juttatás adható.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnökének 7/2019. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a https://tk.mta.hu/uploads/files/FIKU-elnoeki_hatarozat-7_2019.pdf linkről.

A munkakör 2020. szeptember 1-től tölthető be teljes munkaidőben a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően 1 + 2 évvel meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást Medve-Bálint Gergő ad a Medve-Balint.Gergo@tk.mta.hu e-mail címen keresztül.