Korábbi kiadványaink

A magyar társadalom demokráciaképe

A MAGYAR TÁRSADALOM DEMOKRÁCIAKÉPE ESS MAGYARORSZÁG – GYORSJELENTÉS I., 2013

Szerzők: Messing Vera – Róbert Péter – Ságvári Bence – Szabó Andrea
Szerkesztő: Szabó Andrea
MTA TK

 

 

 

 

Global Challenges

Global Challenges – European and Local Answers. The Rise of Glocality in Europe.

szerkesztők: Jody Jensen - Miszlivetz Ferenc

kiadó: Savaria University Press

The interdependent and manifold global crises have seriously disrupted the European project. Valid solutions and alternatives cannot be found by remaining within structurally separated disciplines. The multidimensional and complex approach of political scientists, experts of international relations and European Studies, sociologists, economists, representatives of development studies, historians and philosophers provide fresh, new and complex insights as well as practical policy proposals for policy makers and politcians on both national and EU levels. In this volume, internationally recognized academics and young researchers look for answers to global challenges and outline the contours of a newly emerging ’glocalIty’ in European contexts.

Pártok és koalíciók

Kormányalakítás Magyarországon 1990-2014

szerző: Horváth Péter

kiadó: Gondolat

„Az ország erre a koalícióra szavazott”, „a választók ezt a kormányt akarták”, „csak a programok alapján vagyunk hajlandók együttműködni” — 1990 óta a politikusok ilyen érvekkel igazolják az új kabinetet. Ha a parlamenti ciklus közben választanak új miniszterelnököt, megindul a találgatás a lehetséges forgatókönyvekről és az államfő várható lépéseiről. Hogyan alakul meg ilyen körülmények között a kormány, mivel magyarázható a koalíciók pártösszetétele? A szerző ezt az alapkérdést a koalíciós kutatás legfrissebb nemzetközi eredményeire támaszkodva elemzi, és megvizsgálja a választói akarat, a pártok programtávolságának és az intézményi környezetnek a hatását a kormányalakításra. Kiderül, hogy a tudományterület e bevett magyarázatai hazánkban nem működnek, és a politikával kapcsolatos néhány közkeletű vélekedést is megcáfol a szerző. A legmeglepőbb állítása talán az, hogy a kormányalakítás végén előálló népakaratot a politikusok állítják elő. A magyar politika és tömegdemokrácia főszereplői nem a választók, hanem a politikusok, s az államfő is csupán ceremoniális mellékszereplő a pártok által írt és játszott politikai forgatókönyvben. Az olvasó azt is megtudhatja, hogyan lett miniszterelnök-jelölt Boross Péter, Horn Gyula, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, hogyan tudott megalakulni a 2009-es kisebbségi kormány. A kötet a 2014-es választás első rövidebb reflexióját is adja.

Kommunikáció és integráció

szerző: Szabó Gabriella

kiadó: L'Harmattan

Hogyan zajlott a 2010 nyarán megindult magyar médiaszabályozás európai vitája? Kik voltak a főszereplők, és milyen érvkészleteket használtak? A heves politikai vita vajon szétfeszíti az Európai Unió kereteit, vagy inkább dinamizálja az európai közbeszédet? S ha létrejött a magyar médiatörvények európai nyilvánossága, mit mondhatnunk el róla? Intézményközpontú vagy a politikai kommunikációs szereplők határozzák meg? Esetleg az interakció jelöli ki a nyilvánosság határait?

Ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Politikatudományi Intézetében készült kötet, melyből az olvasó képet kap az európai nyilvánosság politikatudományi elgondolásairól, végigkövetheti a kvalitatív tartalomelemzésre épülő tudományos módszer kialakulását, és az adatok türkében elindulhat a politikai kommunikáció határokon átívelő mintáit feltáró poszthabermasi nyilvánosság új útján.

Kötőjelek

Írások tudományról, politikáról, közéletről

szerző: Szabó Márton

kiadó: L'Harmattan

Mindig is a politika és a tudomány érdekelt, kiváltképp a kettő találkozása. Írtam erről könyveket, tanulmányokat és esszéket, adtam interjúkat, vezettem a témában egyetemi kurzusokat, s különböző kutatásokban vettem részt. Írásaim egyrésze megjelent könyvben, más része csak folyóiratba és újságban, esetleg egyáltalán nem is jelent meg. Főleg az utóbbi mintegy tizenöt évben alakult ki ez a helyzet, ami arra ösztönzött, hogy rendezzem kötetbe az erre-arra bóklászó munkáimat. Így született az olvasó kezében lévő kötet. Az írások mintegy fele itt jelenik meg először, a másik fele megjelent valahol, de esetleg már ezek is nehezen hozzáférhetőek.

 

EURÓPAI TÁRSADALMAK

Társadalmi ábratár 2002

Európai Társadalmak összehasonlító Vizsgálata 1. kötet, European Social Survey
Szerk.: Füstös László, P. Táll Éva, Szabados Tímea
A magyar társadalom demográfiai összetétele, etnikai, kulturális, politikai tagoltsága, értékorientációi
MTA Politikai Tudományok Intézete - MTA Szociológiai Kutatóintézete

Társadalmi regiszter 2002

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2. kötet, European Social Survey.
Szerk.: Füstös László, P. Táll Éva, Szabados Tímea
A magyar társadalom demográfiai összetétele, etnikai, kulturális, politikai tagoltsága, értékorientációi MTA Politikai Tudományok Intézete - MTA Szociológiai Kutatóintézete,

Társadalmi Ábratár 2005

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 4. kötet, European Social Survey
Szerk.: Füstös László és Szabados Tímea
A magyar társadalom demográfiai összetétele, etnikai, kulturális, politikai tagoltsága, értékorientációi
MTA Politikai Tudományok Intézete – MTA Szociológiai Kutatóintézete

Társadalmi ábratár 2006

Európai Társadalmak összehasonlító Vizsgálata 5. kötet
Szerk.: Füstös László és Szabados Tímea
A magyar társadalom demográfiai összetétele, etnikai, kulturális, politikai tagoltsága, értékorientációi
MTA Politikai Tudományok Intézete – MTA Szociológiai Kutatóintézete

Társadalmi Regiszter 2008/1

Európai Társadalmak Összahasonlító Vizsgálata, 6. kötet
/A politikai klíma változásai, értékek, gazadasági erkölcs/

A kötet kilenc tanulmányt tartalmaz, melyek az European Social Survey (ESS) nemetközi adatfelvétel második és harmadik hullámának adatain alapulnak. A kötet három tanulmánya a nemezetközi felvétel politikai kérdéseket tartalmazó B blokkját dolgozza fel (Bőhm Antal: A politikai klíma változásai Magyarországon; Bódi Ferenc-Bódi Mátyás: A magyarok és a tót atyafiak; Szanyi Eleonóra: Kelet-Európa mint régió). Bőhm Antal az ESS-felmérés három felvételének politikai blokkját elemezve tanulmányában arra a következtetésre jut, hogy a magyar állampolgárok 2002-2006 között tömegesen ábrándultak ki a politikából, s a demokrácia, a jogrend iránti bizalom is mélypontjára esett.
A kötet négy írása is foglalkozik az érték kérdésével különböző aspektusból vizsgálva azt (Keller Tamás: Létezik-e európai értékrend?; Értékrend és társadalmi pozíció; Horváth Ákos-Kmetty Zoltán: Mást gondolnak a világról? A külföldön élő magyarországi diplomások értékrendje; Papp Gábor: Konvergencia és divergencia az európai értékrendszerben). A felvétel médiával foglalkozó, állandó blokkjának kérdéseit Ferencz Magdolna elemzi A média hazai közönségcsoportjai c. tanulmányában. Bőhm Gergely a második felvételi hullám gazdasági erkölccsel foglalkozó változó blokkját vizsgálja nemzetközi összehasonlításban a Gazdasági erkölcs a hétköznapokban c. tanulmányában, melynek érdekes eredménye, hogy a volt szocialista országok válaszadói gyakrabban érzik úgy, megtévesztik, becsapják őket, miközben saját bevallásuk szerint ők maguk az európai átlagnál ritkábban teszik ezt.

Társadalmi Regiszter 2008/2

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata, 7. kötet
/Mobilitás, szubjektív jólét és elégedettség, nemi szerepek/

A kötet nyolc tanulmányból épül fel, melyek az alcímben jelzett (Mobilitás, szubjektív jólét és elégedettség, nemi szerepek) témaköröket taglalják. Az első két tanulmány (Takács Judit: Férfiak és nők az otthoni munkamegosztás európai összehasonlításában; Paksi Veronika - Sebők Csilla - Szalma Ivett: A párkapcsolatban élők háztartási munkamegosztásának főbb meghatározói) a családon belüli munkamegosztást vizsgálják. Mindkét tanulmány újfent igazolja, hogy hazánkban a házimunkák nemek szerinti megosztása továbbra is kiegyenlítetlen. A harmadik tanulmány (Tóth Olga – Dupcsik Csaba: Az emberekbe vetett bizalom és a családi, nemi szerepek konzervativizmusa) azt kísérli meg feltárni, hogy – európai szinten – van-e összefüggés az emberek bizalmi szintje, és a tradicionális vagy modern nemi szerepfelfogás között. Az ezt követő tanulmány (Paksi Veronika - Szalma Ivett: A gyermekvállalás életkori normái) szülővé válás időzítésével és ideális életkorával foglalkozik. Sántha Ágnes a fiatal felnőttek munkával, valamint a munka és a magánélet egyensúlyával való elégedettségét vizsgálja két ország összehasonlításában A fiatalok munkával való elégedettsége Magyarországon és Németországban c. tanulmányában. Páthy-Dencső Blanka: Európa egyik legkevésbé boldog nemzete a magyar; Utasi Ágnes: Integráló kapcsolatok című tanulmányai a társas kapcsolatoknak a szubjektív életminőségre gyakorolt hatását mutatja be. A kötet záró tanulmányában (Iskolázottság és foglalkoztatási státusz Magyarországon és Romániában) Ercsei Kálmán arra a klasszikus szociológiai kérdésre keresi a választ, hogy az iskolázottságot és a társadalmi státust mennyiben határozza meg a származási háttér két szomszédos országban.

Társadalmi Tématár 2008

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata, 8. kötet
/A magyar társadalom demográfiai összetétele, etnikai, kulturális, politikai tagoltsága, értékorientációi/

A legújabb kötet három egységre tagolódik. Egy hosszabb bevezető fejezet ismerteti az Európai Társadalmi Felmérés European Social Survey (EUTE – ESS) kutatását. Részletesen bemutatja a hazai harmadik adatfelvételi hullám módszertanát, a felvételek eddigi kérésblokkjait és felsorolja az egyes hullámokban résztvevő országokat. Az olvasó megismerheti a magyar kutatócsoport tagjait is. A második egység az EUTE sorozat eddig megjelent köteteiben közzétett tanulmányok összefoglalóit tartalmazza. A kötet utolsó egysége a Társadalmi indikátorok címet viseli. Ebben a részben képet kaphatunk arról ábrák, táblázatok, grafikonok segítségével, hogy a felvételben résztvevő európai országok hol helyezkednek el a bizalomtérben, a politikai aktivitástérben, az igazságosság-toleranciatérben, az elégedettségtérben, a „jó polgár”-térben és az értéktérben.

EURÓPA TANULMÁNYOK

Integration and Disintegration in Contemporary Europe

European Studies series 1
Edited by György G. Márkus, László Guba
Institute for Political Sciences HAS, 1995

Szuverenitás - nemzetállam - integráció

Európa tanulmányok sorozat 1.
Szerkesztette Galló Béla és Hülvely István
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1995

The Challenge of Europeanization in the Region: East Central Europe

European Studies series 2
Edited by Máté Szabó
Hungarian Political Science Association and Institute for Political Sciences HAS, 1996

Az integráció: történelmi kihívások és válaszkísérletek

Európa tanulmányok sorozat 2.
Szerkesztette Kulcsár Kálmán
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1998

Regional Politics and Economics of EU Enlargement

European Studies series 3
Eds.: István Hülvely, Imre Lévai
The studies in this volume may contribute to a better understanding of the various difficulties the small East European nations, and the subregion as a whole, are facing at a time of profound transformation of the regional and global environment. The question whether their responses to the various (economic, political and cultural) challenges are adequate or not will be answered only in the not-so-remote future.
Institute for Political Science, HAS, 2004

Integráció: változó feltételrendszerek és szereplői magatartások

Szerk.: Hülvely István
Európa tanulmányok sorozat 3.
A kötet tanulmányai az EU belső fejlődésének azon kérdéseiről szólnak, amelyek közvetlenül vagy közvetetten hatással lehetnek a keleti bővítés folyamatára, ezen belül a magyar tárgyalási pozíciókra is. Felhívják a figyelmet néhány fontos, a bővítést érintő tartalmi és időbeni összefüggésre, amelyek a belépő országok politikáját egyrészt kompromisszumokra, másrészt pedig cselekvési alternatívák kidolgozására kényszerítik.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 2000

Az északi együttműködés az EU migrációs rendszerében

Lévai Imre
Európa tanulmányok sorozat 4.
A kötet olyan hézagpótló háttéranyag, olyan logikai összefüggéseket mutat be, amelyek elősegíthetik Magyarország teljes jogú EU-csatlakozásához egy konzisztens érvrendszer kidolgozását.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 2000

Euro-atlanti kihívások: Biztonság- és külpolitikai tanulmányok

Európa Tanulmányok sorozat 5.
Szerkesztette Galló Béla
MTA Politikai Tudományok Intézete, 2001

A globalizáció peremén

Európa tanulmányok sorozat 6.
Laki László - Biró A. Zoltán:
A könyv a magyar társadalomtudomány hiánypótló műve. Empirikus kutatás eszközeivel hasonlítja össze Kunhegyes mikrokörzetében és a Csíki-medence településein a kilencvenes években végbement rendszerváltást és annak társadalmi következményeit. A kötet azoknak ajánlható, akik ismerkedni akarnak a posztszocialista Közép-Európa rurális valóságával, akiket a munkanélküliség csak mint munkaerő-piaci kérdés foglalkoztat, és akik érdeklődnek az európai faluszociológia egyik új paradigmája iránt, amely szerint Európa elparasztiatlanítása a későn iparosodó államokban az EU-n belül és kivül a huszadik század talán legnagyobb társadalmi változása.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 2001

Kisállamok a globalizálódó nemzetközi rendszerben

Európa Tanulmányok sorozat 7.
Szerk.: Hülvely István
A II. világháború után a nyugati világban külön témává bővült a kisállamiság. A kötet célja, hogy Magyarországon is felhívja a politológia és társadalomtudományok figyelmét a kisállamiság kutatásának fontosságára, s megtörténjenek az első lépések a reneszánszát élő nemzetközi kisállam kutatásba való kapcsolódáshoz. A kötet tanulmányai részben a nemzetközi kutatásokra, részben pedig a magyar előzményekre támaszkodva, különböző megközelítésekben elemzik a témát - különös tekintettel az európai integrációra és globalizációra.
MTA Politikai Tudományok Intézete

Kapcsolatok nemzetközi metszetben

Európa Tanulmányok 8.
Szerkesztette Utasi Ágnes
MTA Politikai Tudományok Intézete, 2004

Döntéshozatali mechanizmus a külpolitikában. Az Amerikai Egyesült Államok példája

Szöveggyűjtemény.
Európa Tanulmányok 9.
Szerkesztette: Galló Béla, Dérer Miklós, Kiszelly Zoltán.
MTA Politikai Tudományok Intézete

INTÉZETI TANULMÁNYOK

Trendváltozások

Mátraházi előadások sorozat
Szerk.: Bayer József, Kiss Balázs
Az intézeti kutatók sokoldalú érdeklődését tükröző tanulmányok túllépnek a hazai politika földhözragadt elemzésén a nagyobb távlatok és az elméleti útkeresések irányába. A 90-es években főleg az új demokratikus politikai rendszer intézményeinek és folyamatainak elemzése kötötte le a politológusok figyelmét. Ez természetesen változatlanul feladata a honi politikatudománynak, de időközben jelentős elmozdulások történtek az ország nemzetközi helyzetében és a világpolitikában. A globalizációval együtt jelentkező nagytérségi hatalmi átrendeződés és a világ számos pontján tapasztalható társadalmi-politikai átalakulásokkal járó megrázkódtatások saját viszonyainkra is más fényt vetnek. Ez az elmozduló háttér érzékelhető a kötet tematikailag sokszínű tanulmányaiban.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 2004

Politika és társadalom

Mátraházi előadások sorozat
Szerk.: Bayer József
Az intézet kutatócsoportjai már jó évtizede rendszeresen vizsgálják a magyar demokrácia alapvető intézményeit: az államszervezet, a kormányzat és a pártrendszer alakulását, az országgyűlési és az önkormányzati választásokat a politikai kultúra fejlődését. Kötetünk, ha nem is nyújt teljes képet az intézet teljes munkájáról, az öt tematikus fejezetbe foglalt tanulmányok révén mégis betekintést enged ebbe a műhelymunkába.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 2002

Kritikus leltár. A rendszerváltás másfél évtizede

Szerk.: Bayer József, Kovách Imre
A kelet- és közép-európai rendszerváltozás lassan történelem, a fiatal nemzedékek számára már ma is az. A változások dinamikája azonban még nem állt meg, a rendszerváltó események és folyományaik tárgyilagos megítéléséhez ezért valószínűleg még jó ideig hiányzik a szükséges történelmi távlat. A kezdeti felszabadultság és lelkesültség - főként a változásokban részt vevő elitek idővel átadta helyét a kötelező szkepszisnek és helyenként a csalódás kifejezésének is. Az esemény jelentőségét ez nem csökkenti, de jelzi, hogy alaposan megváltozott körülöttünk a világ, és benne a saját helyzet-érzékelésünk is.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 2005

MŰHELYTANULMÁNYOK

MŰHELYTANULMÁNYOK (2) 2005/2.

Dömény Zsuzsa: Pártok a latin-amerikai társadalmakban
Egy kétpárti váltógazdaság negyvenéves működése, kudarca és tanulságai
Pártfinanszírozás Latin-Amerika néhány országában

MŰHELYTANULMÁNYOK (3) 2005/3.

Az állam szerepe a jólétben és a mindennapi hatalomgyakorlásban
Fekete Judit: A madzagon rángatott jóléti állam és az aktualitás
Szigeti Péter: A hatalom filozófusa, Michel Foucault – az államról

MŰHELYTANULMÁNYOK (5) 2005/5.

Vidék, mezőgazdaság, Európai Uniós csatlakozás - az értékek változása (Szerk. Kovách Imre)

MŰHELYTANULMÁNYOK (6) 2005/6.

Két tanulmány a globalizációról és az integrációról
Lévai Imre: Globalitás – regionalitás, modernitás – komplexitás: a globális és regionális politikai gazdaságtan alapvonalai
G. Márkus György: Az EU válságszindrómája és az átalakuló modernitás

MŰHELYTANULMÁNYOK (1) 2005/1

Bőhm Gergely: Spanyolország az Európai Unióban 2000-2002

MŰHELYTANULMÁNYOK (7) 2006/1.

G. Fodor Gábor: Kínai enciklopédia a kormányzáshoz

MŰHELYTANULMÁNYOK (8) 2006/2.

Bőhm Antal: Kampánykultúra? Kampány a „következmények nélküli országban”

MŰHELYTANULMÁNYOK (9) 2006/3.

A. Gergely András: A komplex kultúrakutatástól a politikai antropológiáig

MŰHELYTANULMÁNYOK (10) 2006/4.

Juhász Erika: Nyilvános és háttér-politizálás: A Deák párt és a Tisza kormány konzervatív ellenzéke

MŰHELYTANULMÁNYOK (11) 2007/1.

Az életminőség feltételei Szerkesztette: Utasi Ágnes

NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ

Átmenetek MTA PTI Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve, 1999

Szerk.: Sik Endre, Tóth Judit
A könyv első része egy lehetséges migrációs politika körvonalait vázolja, a második részben az informális munkaerőpiac és a külföldi munkavállalók viselkedésének elemzésére vállalkoznak a szerzők.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1999

From Improvisation toward Awareness? MTA PTI Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve, 1998

Szerk.: Maryellen Fullerton, Sik Endre, Tóth Judit
Az MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport angol nyelvű kötetének tanulmányai foglalkoznak azokkal a szereplőkkel, akik a migrációs politikát befolyásolják; elemzik az ország EU-csatlakozásának folyamatával kapcsolatos migrációs kérdéseket, és széleskörben tájékoztatnak a migrációs politikával és politikában folyó vitákról.

MTA Politikai Tudományok Intézete, 1998

Idegenek Magyarországon MTA PTI Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve, 1998

Szerk.: Sik Endre, Tóth Judit
A kutatási eredmények immár nyolcadik kötetének útra bocsátásával a szerzők célja az, hogy felhívják a politikusok, kormányzati döntéshozók, közigazgatásban és az önkormányzatnál dolgozó szakemberek figyelmét a hazánkat is érintő népmozgásokra, a Magyarországra költöző külföldiek gondjaira.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1998

Migráció és politika MTA PTI Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve

Szerk.: Sik Endre, Tóth Judit
Tartalmilag két nagy kérdés köré lehet csoportosítani e tanulmányokat. Egyrészt megismerjük, mi történik a déli megyékben a menedékesekkel, hová és miként térhetnek haza Szlavóniába, Baranyába, lehet-e ösztönözni támogatással a bosnyákok, horvátok kisvállalkozóvá válását, milyen terveket szőnek a boszniaiak vagy a vajdaságiak a hazatérésről és letelepedésről. A körkép része egy pillantás az erdélyi vendégmunkásokat szállító buszokra és az itt élő kínaiakkal szembeni hivatali packázásokra.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1997

Refugees and Migrants: Hungary at a Crossroads Yearbook of the Research Group on International Migration, 1995

Eds: Maryellen Fullerton, Endre Sik, Judit Tóth
A kiadvány az MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoportjának angol nyelvű évkönyve. Tanulmányokat tartalmaz a menekültek jogi és politikai állapotáról, a munkaerőpiacról, a menekültek és a bevándorlók közötti magatartásformákról, valamint az egyes diaszpórákról.
Institute for Political Science HAS, 1995

SCIENTIA HUMANA

Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom

A. Gergely András:
A tanulmány a társadalomnéprajz, a kulturális és a történeti antropológia, az igazgatási-politikai elemzések alapján politológiai metszetet ad a helyi társadalom fogalomköréről. Segíti átgondolni a lehetséges alternatívákat, sürgetve a civil társadalom helyi törekvéseinek komolyan vételét.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1993

Szövegvalóság

Szerk.: Szabó Márton
Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. A könyv nem a hagyományos ideológiakritikai szemlélet jegyében született. A szerzők közös törekvése volt, hogy a társadalomtudomány legizgalmasabb újításainak fényében értelmezzék a politikai ismeret és tudás különböző formáit.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1997

Ifjúsági "szubkultúrák"

Szerk.: Szapu Magda
A kötet a magyar ifjúságkutatás szempontjából hiánypótló anyag, amely a mai ifjúsági csoportkultúrák felderítését és leírását tûzte ki célul, új ismeretekkel bővítik a vázolt témakörben eddig végzett kutatások eredményeit. A bevezető tanulmányt Vitányi Iván, a téma kiváló szakértője írta.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 2004

A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években

Bodó Julianna
MTA Politikai Tudományok Intézete 2004

Diskurzusok és életutak a migráció tükrében

Bodó Julianna
MTA Politikai Tudományok Intézete 2008

VÁLASZTÁSI KÖTETEK

Önkormányzati választások 1990.

Szerk.: Bőhm Antal, Szoboszlai György
Fél évvel a parlamenti választások után, 1990 őszén került sor a helyhatósági választásokra. A szerzők igyekeztek figyelemmel kísérni, s politikai szociológiai eszközökkel leírni, bizonyos jellegzetes vonásaival feltárni a történteket, azaz az önkormányzatok születését.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1992

Önkormányzati választások 1994. Politikai szociológiai körkép

Szerk.: Bőhm Antal, Szoboszlai György
1994. decemberében tartották a második önkormányzati választást Magyarországon. A választásról, a választást megelőző kampányról, a helyi hatalmi küzdelmekről ezúttal is - miként az 1990-es parlamenti és önkormányzati, valamint az 1994-es parlamenti választás kapcsán - politikai szociológiai körképet készítetek az MTA Politikai Tudományok Intézetének munkatársai. Kötetünk így folytatása azoknak a választási kutatásoknak, amelyek immár 1985 óta tradicionálisnak tekinthetők az intézetben.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1996

Parlamenti választások 1990. Politikai szociológiai körkép

Szerk.: Szoboszlai György
A nyolcvanas évek közepe óta agonizáló egypártrendszert és a pártállami berendezkedést felváltó politika pluralizmust az 1990 tavaszán sorra került választások emelték a működő hatalomba. Modern polgári demokráciák politikai életének egyébként is kiemelt eseményei az általános választások, a végbement rendszerváltás azonban történelmi jelentőségűvé emelte ezt az eseményt. Tudományos igényű könyvet tart a kezében az olvasó. A kötet első része a választások általános tapasztalatait foglalja össze politológiai, jogi és szociológiai nézőpontből. A második részben közreadjuk a megyei és fővárosi elemzéseket. Végül a harmadik rész a választások hivatalos végeredményét, mind egyéni kerületben, mind területi listák esetében. Ezt egészítik ki a listás választások települési bontásban közölt eredményei.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1990

Parlamenti választások 1994. Politikai szociológiai körkép

Szerk.: Bőhm Antal, Szoboszlai György
Az MTA Politikai Tudományok Intézetében átfogóan elemezték az 1994-es választások politikai környezetét. A politikai szociológia eszközeivel mutatják be a tanulmányok szerzői a választási folyamat összetevőit, a pártok jelöltállítási és kampány-tevékenységét. Ez a módszer az ország egészét bemutató áttekintést ad a választások idején felszínre kerülő, politikailag releváns választási történésekről. A kötet törekszik hű képet adni arról, miképpen zajlottak le az 1994. évi parlamenti választások.
MTA Politikai Tudományok Intézete, 1995

Parlamenti választások 1998. Politikai szociológiai körkép

Szerk.: Bőhm Antal, Gazsó Ferenc, Stumpf István, Szoboszlai György
Az előző választási kötetekhez hasonlóan a szerzők átfogóan elemezték az 1998. évi választások politikai és szociológiai környezetét. A kötet IV. részét képező táblázatok adatait a Belügyminisztérium Országos Választási Iroda bocsátotta rendelkezésre.
MTA Politikai Tudományok Intézete - Századvég Kiadó, 2000

Parlamenti választások 2002 Politikai szociológiai körkép

Szerk.: Bőhm Antal, Gazsó Ferenc, Stumpf István, Szoboszlai György
Az előző választási kötetekhez hasonlóan a szerzők átfogóan elemezték a 2002. évi választások politikai és szociológiai környezetét. A kiadványban szereplő táblázat adatait a Belügyminisztérium Országos Választási Irodája bocsájtotta rendelkezésre.
MTA Politikai Tudományok Intézete - Századvég Kiadó, 2004

A helyi hatalom és az önkormányzati választások Magyarországon 1990-2002

Szerk: Bőhm Antal
A PTI rendszeresen foglalkozik a választások előkészítésének, kampányának, eredményeinek elemzésével. Jelen kötet a korábbi, politikai, szociológiai körképet szélesíti ki a helyi hatalomban bekövetkezett változások tendenciáinak, tanulságainak feldolgozásával. A könyv a választási eredmények mellett tartalmazza az önkormányzatok gazdasági helyzetének, erejének változásairól írott tanulmányt, a politikai pártok, civil szervezetek önkormányzatokban játszott szerepváltozásairól, a nagypolitika és a parlamenti választások hatásairól, a helyi gazdasági érdekcsoportok növekvő önkormányzati befolyásáról szóló írásokat. CD melléklettel.
MTA PTI, 2006